School of Science and Technology
Doctor of Philosophy Program in Information Technology (Thai Program)

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
Doctor of Philosophy Program in Information Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)
Doctor of Philosophy (Ph.D.)

ปรัชญา และความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้น เพื่อสร้างนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถในระดับสูงได้มาตรฐานเทียบเท่าสากล เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรของประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างผลงานวิจัยซึ่งเป็นองค์ความรู้ใหม่และการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการกับการพัฒนาประเทศ โดยเน้นกระบวนการทำวิจัยอย่างลึกซึ้ง เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ

โครงสร้างหลักสูตร

การจบการศึกษาในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนนั้น นักศึกษาจะต้องมีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่ต่ำกว่า 60 หน่วยกิต โดยแบ่งออกเป็นวิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 หน่วยกิต และวิทยานิพนธ์ 48หน่วยกิต

วิชาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT501 พื้นฐานการคำนวณ หรือ MT512 การหาค่าที่ดีที่สุด
IT611 ระเบียบวิธีวิจัย
DP514 หัวข้อคัดสรร
DP621 การศึกษาหัวข้อพิเศษ

วิทยานิพนธ์

DP632 วิทยานิพนธ์

รวมจำนวนหน่วยกิตอย่างน้อย

12 หน่วยกิต

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-12)

48 หน่วยกิต

48(0-96-192)

60 หน่วยกิต

 

คำอธิบายรายวิชา

DP 514 หัวข้อคัดสรร 3(3-0-6)

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนักศึกษานั้นๆ ภายใต้คำแนะนำในการเลือกรายวิชาจากอาจารย์ที่ปรึกษา

DP 621 การศึกษาหัวข้อพิเศษ 3(0-6-12)

นักศึกษาจะต้องเสนอหัวข้อที่ตรงกับความสนใจพิเศษของนักศึกษาภายใต้การหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนักศึกษาจะต้องรับผิดชอบในการนำเสนอผลการศึกษาและเสนอรายงานเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา

DP 632 วิทยานิพนธ์ 48(0-96-192)

แนวคิดด้านการวิจัย ขอบเขต เทคนิค อุปกรณ์และระเบียบวิธีการสาหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ ๆ การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของนักศึกษาเพื่อการประยุกต์ความรู้ พัฒนาทักษะตลอดการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหางานจริงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

IS 571 การจัดการความรู้ 3(3-0-6)

การจัดการความรู้เบื้องต้น ซึ่งครอบคลุมการประยุกต์ใช้ เครื่องมือและแนวทางปฏิบัติในการจัดการความรู้ในองค์กร เนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย แบบจำลองการจัดการความรู้ กรอบและวงจรชีวิตในการจัดการความรู้ ความทรงจำขององค์กรและเรียนรู้ การกลั่นกรององค์ความรู้ ประเด็นด้านการแทนและวิศวกรรมองค์ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดี ปัจจัย ด้านวัฒนธรรมและเศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและงานสร้างสรรค์ กรณีศึกษา เทคนิคและเครื่องมือในการจัดการความรู้

IS 572 ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3(3-0-6)

วิชานี้นำเสนอประเด็น เทคโนโลยี และเครื่องมือสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญประกอบด้วย เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมสำหรับ E-business รูปแบบธุรกิจ e-commerce ระบบ e-commerce ที่เด่นๆ ประเด็นทางด้านความปลอดภัย สังคม และจริยธรรม และประเด็นที่สำคัญอื่นๆ นอกจากนี้ยังรวมถึงเทคโนโลยีพื้นฐานที่สำคัญสำหรับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เทคโนโลยีการสื่อสาร เว็บที่เป็นศูนย์กลาง (portals) ระบบการค้นหาข้อมูล การบริหารและออกแบบเว็บ ระบบการชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ ความปลอดภัย และ mobile commerce

IS 573 การวิเคราะห์และการจัดการธุรกิจอัจฉริยะ 3(3-0-6)

เทคนิคในการจัดการข้อมูลทางธุรกิจจำนวนมาก ได้แก่การรวบรวมจัดเก็บ การตัดสินใจและประเมินผลการดำเนินการทางธุรกิจบนพื้นฐานข้อมูลเหล่านี้ เน้นในด้านการใช้ข้อมูลและแบบจำลองข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ และการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ เนื้อหารวมถึงเทคนิคเบื้องต้นในการทำเหมืองข้อมูล การจัดทำคลังข้อมูล การทำเหมืองเว็บ แบบจำลองด้านคลังสินค้า ราคาและการเงิน การแสดงผลแบบภาพและการประเมินประสิทธิภาพ กรณีศึกษาจากภาคธุรกิจต่างๆ

IS 574 สถาปัตยกรรม และระบบวิสาหกิจ 3(3-0-6)

วิชานี้นำเสนอหลักการเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมและระบบวิสาหกิจ โดยมีหัวข้อที่สำคัญ ประกอบด้วย กระบวนวิธีการพัฒนาสถาปัตยกรรมระบบวิสาหกิจ เพื่อให้สามารถรองรับในเรื่องความเข้ากันได้ ทั้งในด้านความต้องการด้านธุรกิจ โครงสร้างข้อมูล โครงสร้างเกี่ยวกับโปรแกรมประยุกต์ และสถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีต่างๆ นอกจากนี้ยังครอบคลุมหัวข้อทางด้านรูปแบบและหลักการเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมระบบ การระบุความต้องการของระบบ และกรณีศึกษาทางธุรกิจ

IS 575 กลยุทธ์ทาง IT และธรรมาภิบาลด้าน IT 3(3-0-6)

วิชานี้มุ่งเน้นในการนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับของการบริหารจัดการ โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนา
กลยุทธ์ การดำเนินการ ไปจนถึงการสิ้นสุดของทรัพยากร IT โดยพิจารณาจากรูปแบบองค์กรและธุรกิจที่หลากหลาย เนื้อหาของวิชานี้มีทั้งในส่วนของการบรรยาย และการศึกษากรณีศึกษาในรูปแบบของการสัมมนา โดยมีหัวข้อที่สำคัญ คือ โครงสร้างองค์กรทางด้าน IT การวางแผน นโยบาย ธรรมาภิบาลด้าน IT และงบประมาณ นอกจากนี้ยังรวมถึงหัวข้อทางด้านมาตรฐานที่สำคัญ ต่างๆ ได้แก่ COBIT, ITIL, ISO/IEC27001 และ ISO/IEC17799

IT 501 พื้นฐานการคำนวณ 3(3-0-6)

วิชานี้นำเสนอพื้นฐานทางด้านการคำนวณ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับตรรกะ กระบวนการพิสูจน์อย่างเป็นทางการ ไฟไนท์ออโตมาตา นิพจน์ปกติ ไวยากรณ์ไม่พึ่งบริบท ออโตมาตาแบบกดลง เครื่องจักรทัวริ่ง ปัญหาการตัดสินใจที่แก้ได้และแก้ไม่ได้ ทฤษฎีการวิเคราะห์ความซับซ้อน ปัญหาแทร็คเทเบิ้ล และอินแทร็คเทเบิ้ล

IT 502 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริธึม: กระบวนทัศน์เชิงวัตถุ 3(3-0-6)

กระบวนทัศน์เชิงวัตถุ การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาจาวา packages พื้นฐานในจาวา หลักการทำงานของอัลกอริธึมแบบเวียนซ้ำ โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน สแตก คิว ลิงค์ลิสต์ ต้นไม้ กราฟ อัลกอริธึมสำหรับการเรียงลำดับข้อมูลและการค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริธึม การประยุกต์ใช้

IT 511 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ 3(3-0-6)

วิชานี้นำเสนอหลักการสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงบทบาทของระบบปฏิบัติการ ในการเชื่อมโยงระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ หัวข้อที่สำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย ดิจิตัลลอจิก หน่วยประมวลผลกลาง ระบบหน่วยความจำ การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่อพ่วง หัวข้อที่สำคัญทางด้านระบบปฏิบัติการ ประกอบด้วยกระบวนการ (process) เทรด (thread) และหลักการมัลติโปรแกรมมิ่ง การจัดการหน่วยความจำ และหน่วยความจำเสมือน การจัดการอุปกรณ์ต่อพ่วง รวมถึงการจัดการสื่อที่ใช้จัดเก็บข้อมูล และระบบไฟล์

IT 512 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต 3(3-0-6)

วิชานี้เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยมีหัวข้อพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่าย โปรโตคอล เทคโนโลยี และมาตรฐานต่างๆ โดยอาศัยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นตัวอย่าง โปรโตคอลและโปรแกรมประยุกต์บนระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบเคลื่อนที่ รวมถึงระบบเครือข่ายสื่อผสม การวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต เว็บ และเทคโนโลยีอื่นๆที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในลำดับต่อมา เครื่องมือและแอพพลิเคชั่นในระบบเครือข่ายที่สำคัญ

IT 521 ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)

วิชานี้นำเสนอพื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย หัวข้อพื้นฐานทางด้านแบบจำลองข้อมูล แบบจำลองข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แบบจำลองความสัมพันธ์ ภาษา SQL รวมไปถึงการออกแบบฐานข้อมูล การ normalization และหัวข้อที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการ transaction การกู้คืนข้อมูล การควบคุมการใช้งานร่วมกัน ฐานข้อมูลแบบกระจาย แบบขนาน และ แบบ heterogeneous นอกจากนี้อาจครอบคลุมหัวข้อพื้นฐานเกี่ยวกับคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

IT 522 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 3(3-0-6)

วิชานี้จะเรียนถึงบทบาทของระบบข้อมูลสารสนเทศในองค์กร หลักการเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ และระบบข้อมูลสารสนเทศการจัดการ รวมถึงการวิเคราะห์และการออกแบบ นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ การทำเหมืองข้อมูล คลังข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อินเทอร์เน็ตกับระบบข้อมูลสารสนเทศ

IT 523 การพัฒนาระบบสารสนเทศและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)

แนะนำวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยเน้นที่เทคนิคในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ที่มีความซับซ้อนและน่าเชื่อถือ โดยพิจารณาทั้งระยะเวลา ค่าใช้จ่าย และความครอบคลุม กระบวนการทางซอฟต์แวร์ที่สำคัญ ได้แก่ การจัดทำข้อกำหนด การออกแบบ และการพัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีหัวข้อทางด้าน กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบที่ทำงานแบบเวลาจริง (real-time) ระบบวิกฤต ระบบที่ทนต่อความผิดพลาด (fault-tolerant) การนำกลับมาใช้ใหม่ การการทวนสอบและการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟต์แวร์ การทดสอบซอฟต์แวร์ และการวิวัฒนาการของซอฟต์แวร์ การพัฒนากระบวนการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และ CMM (Capability Maturity Model)

IT 571 การออกแบบและการจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)

วิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ศึกษาการออกแบบและจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการทำโครงงาน และใช้เทคโนโลยีของผู้ผลิตอุปกรณ์ด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย หัวข้อในการศึกษาประกอบด้วย VPN การบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์และระบบโทรศัพท์ การส่งเสียงผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (VoIP) นอกจากนี้หัวข้อขั้นสูงยังประกอบด้วย ระบบแบบกระจาย การจัดการโครงสร้างเสมือน การประมวลผลแบบกริดและแบบ Cloud ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพพื้นฐานทางด้านระบบเครือข่ายได้

IT 572 เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูงและการจัดการระบบฐานข้อมูล 3(3-0-6)

วิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้การจัดการระบบฐานข้อมูลที่ใช้เป็นที่แพร่หลาย (เช่น Oracle, MS SQL Server, MySQL) ผ่านการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยการทำโครงงาน ทั้งนี้หัวข้อที่สำคัญประกอบด้วย การจัดการฐานข้อมูล การสำรองและการกู้คืนข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ การจัดการฐานข้อมูลกรณีมีผู้ใช้หลายคนพร้อมกัน ฐานข้อมูลแบบขนาน และอื่นๆ ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้และประสบการณ์เพียงพอต่อการสอบประกาศนียบัตรวิชาชีพพื้นฐานทางด้านระบบฐานข้อมูลได้

IT 573 การจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

วิชานี้นำเสนอการวางแผน ควบคุม และติดตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีหัวข้อที่สำคัญ คือ ความสำเร็จและความผิดพลาดในการจัดการโครงการ พื้นฐานการจัดการโครงการ PMI framework การเริ่มต้นโครงการ การกำหนดขอบเขตโครงการ การจัดตารางเวลา การวางแผนทรัพยากร การจัดการและควบคุมงบประมาณ การจัดหาและจัดจ้าง กระบวนการจัดการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลง การควบคุมและประกันคุณภาพ การปิดโครงการ

IT 574 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์และการตรวจสอบระบบ 3(3-0-6)

วิชานี้นำเสนอมาตรฐานและการดำเนินการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการตรวจสอบ และพัฒนาความมั่นคงของเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ คือ พื้นฐานด้านระบบความมั่นคงและการเข้ารหัส การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการและการควบคุมการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการการตรวจสอบ ธรรมาภิบาลด้าน IT การจัดการระบบและโครงสร้างพื้นฐาน การสนับสนุนและให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ การป้องกันสารสนเทศ มาตรฐาน ISO/IEC27001 และ ISO/IEC17799 การวางแผนสำหรับการทำให้ธุรกิจดำเนินต่อไป และแผนสำหรับกรณีที่ระบบล่ม นอกจากนี้ยังรวมถึงหัวข้อในด้านความเป็นส่วนตัวอีกด้วย

IT 603 หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6)

หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นหัวข้อใหม่หรือเป็นวิชาขั้นสูง โดยรายละเอียดของวิชาจะระบุในภาคการศึกษาที่เปิดสอน

IT 611 ระเบียบวิธีวิจัย 3(3-0-6)

หลักการที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และงานวิจัยที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี หลักสถิติเกี่ยวกับการวางแผนงานวิจัยและการเรียนรู้งานวิจัย รวมไปถึงการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ผลสรุปและข้อเสนอแนะข้อสรุปของงานวิจัย มุ่งเน้นที่งานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสำคัญ

MT 512 การหาค่าที่ดีที่สุด 3(3-0-6)

หลักคิดที่เกี่ยวกับการทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด ปัญหาในเรื่องการทำให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดประเภทต่างๆ คณิตศาสตร์ชั้นสูงในเรื่องความผันแปร ลากรานด์มัลติพลายเออร์ วิธีแกรเดี้ยน โปรแกรมเชิงเส้น วิธีซิมเพล๊กซ์ นันลีเนียร์และไดนามิคโปรแกรม

WM 571 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และสื่อผสม 3(3-0-6)

วิชานี้มุ่งหมายให้นักศึกษาได้เรียนรู้พื้นฐานที่สำคัญสำหรับการสร้างโปรแกรมประยุกต์ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ สื่อผสม และสื่อหลายมิติ (hypermedia) โดยครอบคลุมเนื้อหา เกี่ยวกับ ความเป็นมาและแนวคิดเกี่ยวกับสื่อหลายมิติ หลักการทางด้านการติดต่อระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมสื่อผสม การสร้างสื่อผสมให้เหมาะสมกับสื่อในรูปแบบต่างๆ การเก็บข้อมูลในรูปแบบดิจิตัล การแก้ไขสื่อผสมต่างๆ การบีบอัดและส่งข้อมูลสื่อ รวมถึงการให้บริการโปรแกรมประยุกต์สื่อผสมต่างๆ

WM 572 เทคโนโลยีเว็บขั้นสูง 3(3-0-6)

วิชานี้มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาเข้าใจเทคโนโลยีขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับเว็บในปัจจุบัน โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับ การออกแบบเว็บและการพัฒนาข้อมูลบนเว็บเบื้องต้น; เว็บ 2.0; ระบบจัดการเนื้อหา (CMS); ระบบ Wikipedia; Blogs; RSS; บริการเครือข่ายสังคมต่างๆ; การทำ SEO; เครื่องมือบนเว็บ และ API ต่างๆ; mashups; และเทคโนโลยี XML

WM 573 ระบบสารสนเทศบนเว็บ 3(3-0-6)

วิชานี้นำเสนอเทคนิคที่สำคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศบนเว็บ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมหลักการและพื้นฐานของระบบสารสนเทศบนเว็บ ภาษา HTML, XHTML, CSS, JavaScript, Java Servlet, Java Server Page, ระบบฐานข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต และภาษา XML นอกจากนี้ยังรวมถึงเทคโนโลยีขั้นสูงและเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่สำหรับระบบสารสนเทศบนเว็บ เช่น AJAX ความปลอดภัยบนเว็บ การค้นหาข้อมูลบนเว็บ บริการบนเว็บ และแนวโน้มต่างๆ ที่สำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศบนเว็บ

WM 574 รูปแบบ สถาปัตยกรรม และรูปแบบการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ 3(3-0-6)

วิชานี้นำเสนอรูปแบบ สถาปัตยกรรม และรูปแบบการพัฒนาเว็บไซต์ โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และบริการบนเว็บ โดยมีเนื้อหาที่สำคัญ ได้แก่ การวิวัฒนาการของการออกแบบสถาปัตยกรรมสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ; รูปแบบ MPC (model-view-controller); สถาปัตยกรรมแบบ page-centric; สถาปัตยกรรมแบบ servlet-centric; รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ และตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี

WM 575 การประมวลผลที่ผสานการดำเนินชีวิตและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 3(3-0-6)

วิชานี้นำเสนอพื้นฐานและเทคโนโลยีที่สำคัญเกี่ยวกับการประมวลผลที่ผสานการดำเนินชีวิต (ubiquitous computing) และโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ โดยมีหัวข้อที่สำคัญ ดังนี้ พื้นฐานทางการประมวลผลที่ผสานกับการดำเนินชีวิตของผู้ใช้ ระบบสารสนเทศและโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศไร้สาย โปรโตคอลสำหรับโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แพลตฟอร์มสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และกรณีศึกษาทางภาคธุรกิจเกี่ยวกับการนำโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ไปใช้

 

See: Short curriculum